Test instagram - Nowodvorski

Test instagram - Nowodvorski

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 7.03.2023
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na Facebooku i Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Nowodvorski Lighting sp. z o. o. , z siedzibą przy ul. Bojemskiego 11 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody w postaci konsultacji oświetlenia z projektantką Martą Czerkies jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Meta Platforms Inc. Facebook i Instagram są znakami towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/NowodvorskiLighting i https://www.instagram.com/nowodvorski_lighting_official/ (zwanymi dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com i Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka i Instagrama;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i/lub Instagram;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci konsultacji projektu oświetlenia z Projektantką wnętrz Martą Czerkies – dla 6 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodą jest konsultacja projektu oświetlenia z Projektantką wnętrz Martą Czerkies.
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook i Instagram, na profilu Nowodvorski Lighting.
4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na profilu Organizatora pod adresami https://www.facebook.com/NowodvorskiLighting i https://www.instagram.com/nowodvorski_lighting_official/
2. Konkurs trwa od dnia 8.03.2023 godz. 10:00 do 14.03.2023 godz. 16:00
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest napisanie w komentarzu pod postem konkursowym dlaczego to właśnie ten uczestnik powinien wygrać. Post może zawierać treść i/lub zdjęcie.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresami https://www.facebook.com/NowodvorskiLighting i https://www.instagram.com/nowodvorski_lighting_official/
3. Uczestnik może wziąć udział w konkursie wyłącznie na jednej platformie czyli Instagramie lub Facebooku.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 6 zwycięzców.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub na Instagramie w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronach https://www.facebook.com/NowodvorskiLighting i https://www.instagram.com/nowodvorski_lighting_official/
7. Warunkiem wykorzystania konsultacji przez wyróżnionego Uczestnika jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. numer telefonu
c. adres mailowy
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda jest możliwa do wykorzystania wyłącznie 18.03.2023 zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości odbioru nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie skontaktował się w celu ustalenia harmonogramu.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook lub Instagram.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres marketing@nowodvorski.com w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.03.2023 r. i obowiązuje do 14.03.2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Oznacz nas: @nowodvorski_lighting_official

Pokaż swoje wnętrza i inspiruj dobrym designem! W treści posta wpisz @nowodvorski_lighting_official

Bądź na bieżąco

Zapoznałem\am się z regulaminem serwisu Nowodvorski Lighting i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym formularzu jest NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000488518, NIP: 9492195881, REGON: 243429077 (dalej „Administrator”).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat towarów i usług oferowanych przez NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa. 
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu otrzymanej wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o prawach i obowiązkach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności.


Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa
NIP: 5731015208
BDO: 000003031
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS: 0000994571
Kapitał zakładowy (wpłacony): 4 000 000,00 zł