Polityka prywatności i cookies - Nowodvorski

Polityka prywatności i cookies - Nowodvorski

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą  w Częstochowie

Spis treści

1. Wprowadzenie.

2. Dane osobowe.

2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. ?

2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

3. Pliki cookies (ciasteczka)

3.1. Co to są pliki cookies?

3.2. W jakim celu używamy plików cookies?

3.3. Jak długo  będziemy korzystać z plików cookies?

3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

4. Postanowienia końcowe

4.1. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

1. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych traktowana jest przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności „NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. (dalej: „NOWODVORSKI LIGHTING”).

Jako przedsiębiorca, odpowiedzialny w szczególności za produkcję opraw oświetleniowych, będący jednocześnie administratorem danych osobowych czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

NOWODVORSKI LIGHTING będąc rzetelnym przedsiębiorcą realizuje również wymagania postawione w ramach ustawy prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późń. zm.) w związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). NOWODVORSKI LIGHTING jako właściciel serwisu internetowego www.nowodvorski.eu zobowiązany jest do informowania użytkowników strony internetowej o ww. plikach, które serwis umieszcza w komputerze użytkownika i w jakim celu to robi.

2. Dane osobowe
2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. NOWODVORSKI  LIGHTING przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których NOWODVORSKI LIGHTING jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których NOWODVORSKI LIGHTING przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. NOWODVORSKI LIGHT realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, tj. zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Przez pojęcie administratora danych należy rozumieć: osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w niniejszym przypadku administratorem danych jest NOWODVORSKI LIGHTING, zgodnie z poniższymi informacjami:

„NOWODVORSKI LIGHTING" SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Bojemskiego 11, akta rejestrowe w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS, numer KRS 0000994571, NIP: 5731015208, kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 zł.

Na wypadek jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez NOWODVORSKI LIGHTING Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy nowodvorski@nowodvorski.com

2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza NOWODVORSKI LIGHTING?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których NOWODVORSKI LIGHTING przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną stroną internetową.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 • Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez NOWODVORSKI LIGHTING

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej przetwarzamy Pani/Pana dane przesyłane przez Pani/Pana przeglądarkę na nasz serwer.  Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa użytkownikowi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach przetwarzanych danych należy wyróżnić: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.
Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt 3 niniejszej Polityki prywatności.

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

W zakładce „kontakt” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można formularz kontaktowy umożliwiający złożenie użytkownikowi zapytania w przedmiocie prowadzonej przez NOWODVORSKI LIGHTING działalności gospodarczej.
Formularz kontaktowy pobiera od użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwę firmy. Opcjonalnie w ramach treści pytania użytkownik może udostępnić firmie NOWODVORSKI LIGHTING inne dane osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z wolą użytkownika. Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail są niezbędne do udostępnienia przez użytkownika, ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na postawione przez użytkownika pytanie.
Formularz kontaktowy spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika korzystającego z formularza kontaktowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i jest pobierana przez NOWODVORSKI LIGHTING w formie opt-in tzn. że użytkownik samodzielnie zaznacza kwadrat zgody na przetwarzanie danych osobowych, unikając tym samym sytuacji w której kwadrat zgody jest automatycznie zaznaczany systemowo lub od samego początku jest zaznaczano co w swej konsekwencji mogłoby naruszyć obowiązek dobrowolności wyrażenia zgody przez użytkownika (art. 7 RODO). Istotne jest również to, że użytkownik sam decyduje które dane podaje w ramach formularza kontaktowego z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści pytania.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza umieszczonego w zakładce Strefa Partnera

W zakładce „Strefa Partnera” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można formularz kontaktowy umożliwiający zgłoszenia chęci współpracy handlowej z NOWODVORSKI LIGHTING.
Formularz kontaktowy pobiera od użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, stanowisko osoby kontaktującej się, NIP, miasto w którym prowadzona jest działalność oraz forma działalności. Dane te są niezbędne do  ponieważ poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. przedstawić proponowane warunki współpracy i nawiązać kontakt.
Formularz kontaktowy spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika korzystającego z formularza kontaktowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i jest pobierana przez NOWODVORSKI LIGHTING w formie opt-in tzn. że użytkownik samodzielnie zaznacza kwadrat zgody na przetwarzanie danych osobowych, unikając tym samym sytuacji w której kwadrat zgody jest automatycznie zaznaczany systemowo lub od samego początku jest zaznaczano co w swej konsekwencji mogłoby naruszyć obowiązek dobrowolności wyrażenia zgody przez użytkownika (art. 7 RODO). Istotne jest również to, że użytkownik sam decyduje które dane podaje w ramach formularza kontaktowego z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści pytania.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza umieszczonego w zakładce Strefie Projektanta

W zakładce „Strefa Projektanta” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można formularz kontaktowy umożliwiający przesłanie Realizacji Projektanta/Architekta w której zostały wykorzystane produkty marki NOWODVORSKI LIGHTING w celu promocji Biura Projektowego czy indywidualnego Projektanta oraz produktów marki Nowodvorski Lighting.
Formularz kontaktowy pobiera od użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, nazwy kont w mediach społecznościowych oraz pole służące do przesłania plików i wprowadzenia nazw produktów. Dane te są niezbędne do zrealizowania zamierzonego celu tj. zaprezentowanie przesłanego projektu
z uwzględnieniem interesu obydwu stron.
Formularz kontaktowy spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika korzystającego z formularza kontaktowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i jest pobierana przez NOWODVORSKI LIGHTING w formie opt-in tzn. że użytkownik samodzielnie zaznacza kwadrat zgody na przetwarzanie danych osobowych, unikając tym samym sytuacji w której kwadrat zgody jest automatycznie zaznaczany systemowo lub od samego początku jest zaznaczano co w swej konsekwencji mogłoby naruszyć obowiązek dobrowolności wyrażenia zgody przez użytkownika (art. 7 RODO). Istotne jest również to, że użytkownik sam decyduje które dane podaje w ramach formularza kontaktowego z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz treści pytania.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz  świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej. W wyjątkowych przypadkach w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA.
Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.
Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesująca dla Pani/Pana jako użytkownika.
Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzonej na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google AdWords

Google AdWords to system reklamowy Google, który pozwala na wyświetlanie linków sponsorowanych oraz reklam graficznych w wynikach wyszukiwania Google przedstawiających oferowane przez nas produkty.
Korzystamy z Google AdWords aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty przy pomocy materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które są dla Ciebie ciekawe, aby nasza strona była dla Ciebie bardziej interesująca i aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.
Materiały reklamowe dostarczane są przez Google za pośrednictwem tzw. „serwerów reklam”. W tym celu korzystamy z plików cookies serwera reklam, które mierzą określone wskaźniki wydajności, takie jak reklamy lub kliknięcia użytkowników. Jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pomocą reklamy Google, Google AdWords zapisze plik cookies na Pani/Pana komputerze. Te pliki zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie służą osobistej identyfikacji. W ramach plików cookies przechowywane są głównie treści o charakterze analitycznym (częstotliwość), ostatnie działania (dotyczy konwersacji po wyświetleniu) i informacji o rezygnacji. Ww. pliki cookies pozwalają zidentyfikować Pani/Pana przeglądarkę internetową.
W związku z tym my sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych we wspomnianych wyżej środkach reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.
Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i cel dalszego wykorzystania danych zebranych przez to narzędzie Google. W sytuacji w której jest Pani/Pan zarejestrowany w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę na stronie z Pani/Pana kontem Google. Nawet jeśli nie nastąpiła rejestracja w Google lub też logowanie, istnieje szansa, że Google znajdzie i zapisze Pani/Pana adres IP.
W zakresie rezygnacji lub ograniczenia śledzenia w ramach Google odpowiednie zastosowanie znajdują informacje określone w pkt. C
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

 • Social Media

Na naszej stronie znajdziecie Państwo linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności.

 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach newslettera

Za Pani/Pana odwoływalną zgodą udostępniamy możliwość skorzystania z naszego newslettera, który informować będzie o naszych ofertach, organizowanych targach oraz wydarzeniach, lub innych wiadomościach z życia firmy i naszych produktów.
Aby zapisać się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury podwójnego wyboru. Oznacza to, że użytkownik w pierwszej kolejności wprowadza swój adres e-mail, następnie pojawi się dodatkowe okienko z informacją potwierdzającą wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz klauzulą informacyjną. Dopiero ponowne wyrażenie woli użytkownika na zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie przycisku „zapisz” spowoduje osiągnięcie zamierzonego rezultatu i rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych przez NOWODVORSKI LIGHTING.
Ponadto przechowywać będziemy Pani/Pana adres IP z którego nastąpiło połączenie oraz czas rejestracji i potwierdzenia udziału w newsletterze. Celem niniejszej procedury jest udowodnienie rejestracji i ewentualne informowanie o niewłaściwym użyciu Pani/Pana danych osobowych.
Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest podanie adresu e-mail.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W każdej chwili wyrażoną zgodę można odwołać. Można dokonać tego poprzez kliknięcie linku podanego każdorazowo w każdym wydaniu newslettera lub poprzez wysłanie e-maila na adres nowodvorski@nowodvorski.com.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.

 • Zamieszczanie filmów z YouTube na stronie

Na naszej stronie znaleźć można filmy, które są przechowywane w ramach serwisu www.youtube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej witryny. Wszystkie są zawarte w rozszerzonym trybie prywatności, to znaczy, że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w pkt A, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na powyższy transfer danych.
YouTube otrzymuje informacje o stronie, z której nastąpiło wywołanie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu konta do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować z konta Google przed aktywacją przycisku odtwarzania filmu. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony. Taka ocena jest wykorzystywana w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników przez YouTube, poprzez wymóg automatycznego przekierowania do witryny YouTube aby z niej skorzystać.
Dalsze informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych oraz i ich przetwarzania przez serwis YouTube można znaleźć w jego Polityce Prywatności.

 • Zintegrowanie strony z Google Maps

W ramach naszej strony wykorzystujemy również Google Maps. Dzięki temu zapewniamy możliwość wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio w witrynie i wygodę korzystania z funkcji mapy.

W odniesieniu do korzystania z Google Maps odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy umieszczone w pkt C.

2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez NOWODVORSKI LIGHTING. W obowiązujących w NOWODVORSKI LIGHTING politykach, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

 • w przypadku, gdy NOWODVORSKI LIGHTING przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągniecia zamierzonego celu lub upływu ustalonego okresu archiwizacji i tak w przypadku:

- formularza kontaktowego - przez okres prowadzenia korespondencji stron w przedmiocie złożonego pytania;

- newslettera - przez okres do wycofania zgody na dalsze przesyłanie newslettera na podany adres e-mail lub w razie rezygnacji przez NOWODVORSKI LIGHTING z wykorzystywania w ramach swojej działalności gospodarczej newslettera.

 • w przypadku, gdy NOWODVORSKI LIGHTING przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
 • przypadku, gdy NOWODVORSKI LIGHTING przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w naszym imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu NOWODVORSKI LIGHTING ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu NOWODVORSKI LIGHTING powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. Umowy powierzenia danych osobowych zawierają zobowiązania, że podmiot przetwarzający:
- przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez NOWODVORSKI LIGHTING w ramach prowadzonej strony internetowej www.cryospace.eu, nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem możliwości ewentualnego dostępu:
- firmy informatycznej obsługującej stronę internetowa w imieniu NOWODVORSKI LIGHTING;
- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz NOWODVORSKI LIGHTING;
- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz NOWODVORSKI LIGHTING;
- pozostali podwykonawcy NOWODVORSKI LIGHTING, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania w tym strony internetowej.

W przypadku danych osobowych przekazywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych także poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a NOWODVORSKI LIGHTING jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami chcąc skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

NOWODWORSKI@NOWODVORSKI.COM.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

 • Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: nowodworski@nowodvorski.com.

 • Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych które przetwarza NOWODVORSKI LIGHTING można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres: nowodworski@nowodvorski.com.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez NOWODVORSKI LIGHTING albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez NOWODVORSKI LIGHTING. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres nowodvorski@nowodvorski.com.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;

-  dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub

- na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik wykonując prawo do przenoszenia danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać e-maila na adres nowodvorski@nowodvorski.com.

 • Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres nowodvorski@nowodvorski.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza NOWODVORSKI LIGHTING mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wyjaśnialiśmy w pkt 2.3. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies. W związku z tym pragniemy poinformować o najistotniejszych elementach plików cookies tak aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Pani/Pana przejrzyste i zrozumiałe.

3.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które Pani/Pan odwiedza. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać tylko NOWODVORSKI LIGHTING oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

3.2. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy na:

Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.

Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je aby:

- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Pani/Pan urządzenia korzysta,

-  dostosowywać nasze usługi do Pani/Pana wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

- zapamiętać, czy wyraża Pani/Pan zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Możemy je wykorzystywać, aby:

- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

- wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

3.3. Jak długo  będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na: 

Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecyduje się Pani/Pan zmienić ustawienia, prosimy zwrócić uwagę, że pliki cookies służą Pani/Pana wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona internetowa w Pani/Pana przeglądarce. W niektórych przypadkach strona internetowa może się w ogóle nie wyświetlić. 

3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Panią/Pana przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli NOWODWORSKI będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu z nami w przedmiocie ochrony danych osobowych  umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie NOWODVORSKI LIGHTING, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O.
Bojemskiego 11
42-200 Częstochowa
tel. +48 32 494 00 09

 

 

Bądź na bieżąco

Zapoznałem\am się z regulaminem serwisu Nowodvorski Lighting i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym formularzu jest NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000488518, NIP: 9492195881, REGON: 243429077 (dalej „Administrator”).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat towarów i usług oferowanych przez NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa. 
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu otrzymanej wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o prawach i obowiązkach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności.


Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa
NIP: 5731015208
BDO: 000003031
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS: 0000994571
Kapitał zakładowy (wpłacony): 4 000 000,00 zł